Privacyverklaring en cookieverklaring

Op deze pagina kunt u onze privacyverklaring en cookieverklaring vinden.

 
Privacyverklaring

Datum verklaring: 3-5-2018

 

K.A. van Daalen en Zn B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Deze verklaring is van toepassing voor:

K.A. van Daalen en Zn B.V.

Ambachtsweg 48

2641 KT Pijnacker

KvK 27215306

T 015-369 2257

E info@kavandaalen.nl

 

Aanleiding

K.A. van Daalen en Zn B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

verwerkt persoonsgegevens van:

- Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers

- Contactgegevens leveranciers van diensten en producten

- Bezoekers website

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

 

Persoonsgegevens

 

Bewaartermijn

- NAW gegevens

 

Minimaal 2 jaar na laatste contact

- Telefoonnummer

 

Minimaal 2 jaar na laatste contact

- E-mailadres

 

Minimaal 2 jaar na laatste contact

- Locatie voor uitvoeren werkzaamheden

 

Minimaal 2 jaar na laatste contact

- Bankrekeningnummer

 

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

- BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting)

 

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 

K.A. van Daalen en Zn B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

 

Doel en grondslag:

K.A. van Daalen en Zn B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

 

Doel gegevensverwerking:

   

Grondslag gegevensverwerking

- Het aanbieden en uitvoeren van diensten

   

Uitvoeren overeenkomst

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

   

Uitvoeren overeenkomst

- Het afhandelen van jouw betaling

   

Uitvoeren overeenkomst

- Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst

   

Wettelijke verplichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt K.A. van Daalen en Zn B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten.

 

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. K.A. van Daalen en Zn B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met de leverancier van o.a. ICT, software, website beheerder en accountant cq salarisverwerker.

 

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Privacy medewerkers

K.A. van Daalen en Zn B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

 

Beveiliging

K.A. van Daalen en Zn B.V. neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.

 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware op onze device

- Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- Vergrendeling van de devices

 

Uw rechten

Rechten

 

Omschrijving

Recht op inzage

 

U hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij K.A. van Daalen en Zn B.V. vastgelegd en bewaard worden.

Recht op rectificatie

 

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn er gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door K.A. van Daalen en Zn B.V..

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

 

Mocht u gegevens nodig hebben die bij K.A. van Daalen en Zn B.V. opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient K.A. van Daalen en Zn B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

 

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij K.A. van Daalen en Zn B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

 

Wilt u niet dat K.A. van Daalen en Zn B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met K.A. van Daalen en Zn B.V.. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Recht te openbaren

K.A. van Daalen en Zn B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer K.A. van Daalen en Zn B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van K.A. van Daalen en Zn B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Vragen

Heeft u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

 

Paul de Bruijn

Functionaris gegevensbescherming

T 015-369 2257

E info@kavandaalen.nl

 
Cookieverklaring